wspÓlnoty

Oferta dla Wspólnot Mieszkaniowych

Czy wiedzą Państwo na co wydawane są Państwa pieniądze wpłacane na tzw. koszty zarządu nieruchomością wspólną?

Czy mogą Państwo decydować o wyborze usług świadczonych na rzecz nieruchomości wspólnej?

A może można ograniczyć koszty administracyjne
lub znaleźć lepszych i tańszych wykonawców usług?

Nasza firma pragnie wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom oferując indywidualne pakiety usług administracyjno-zarządczych, każdorazowo starannie dobieranych do potrzeb Wspólnoty.

WYKAZ WSPÓLNOT

Reprezentacja i obsługa prawna Wspólnoty
 • reprezentacja wspólnoty na zewnątrz przed organami administracji państwowej
  i samorządowej;
 • reprezentacja wspólnoty w stosunkach pomiędzy właścicielami.
 • reprezentacja wspólnoty przed sądami i organami egzekucyjnymi;
  opracowanie uchwał i innych aktów normatywnych wspólnoty ( regulaminów, statutów)
Obsługa bankowo - księgowa
 • otwarcie rachunku bankowego wspólnoty i dokonywanie rozliczeń poprzez ten rachunek
 • prowadzenie rozliczeń z dostawcami mediów
 • prowadzenie ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną
 • pobieranie od właścicieli opłat z tytułu zaliczek na pokrycie kosztów eksploatacyjnych, funduszu remontowego i innych związanych z utrzymaniem nieruchomości
 • pobieranie i windykacja dochodów z pożytków
 • przygotowywanie projektów planu gospodarczego
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych wspólnoty
Obsługa administracyjna
 • zawieranie, zmiany i rozwiązywanie umów z dostawcami mediów: wody, ciepła, prądu, gazu oraz firmami wywożącymi śmieci
 • zawieranie, zmiany i rozwiązywanie umów ubezpieczenia budynk
 • negocjowanie korzystnych pakietów dodatkowych np. ubezpieczenia mieszkań
 • dbanie o utrzymanie porządku i czystości w budynku i w obrębie posesji
 • przygotowywanie, zwoływanie i obsługa zebrań wspólnoty mieszkaniowej
 • prowadzenie korespondencji z właścicielami
 • wyszukiwanie firm świadczących usługi
 • negocjowanie cen i warunków umów
 • nadzór nad prowadzeniem bieżącej konserwacji obiektu wyszukiwanie wykonawców przeprowadzających remonty, modernizacje w budynku,negocjacje z wykonawcami
 • analiza i zatwierdzanie kosztorysów
Obsługa techniczna nieruchomości
 • prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego zgodnie z wymogami prawa budowlanego
 • zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów i nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie
 • zlecenie i kontrola bieżących napraw i konserwacji budynku
 • kontrola nad usuwaniem awarii i ich skutków
 • przygotowywanie planów remontowych
 • nadzór nad pracą firm wykonujących remonty i modernizacje odbiór tych prac
 • wyszukiwanie wykonawców robót budowlanych