RODO informacja dla właścicieli nieruchomości
zarządzanych przez firmę ANKRA

 

Szanowni Państwo Od 25 maja 2018 roku ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Wobecpowyższego prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat RODO.
Administratorem danych osobowych członków Wspólnot Mieszkaniowych jest sama Wspólnota Mieszkaniowa, której organem jest Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej. W sytuacji powierzenia zarzadzania /administrowania nieruchomością firmie: Zarządzanie Nieruchomościami ANKRA Krystyna Antkowiak, 80-886 Gdańsk, ul. Targ Drzewny 3/7jesteśmy uprawnieni do przetwarzania powierzonych danych osobowych w celu realizacji obowiązków prawnych wynikających z ustawy o własności lokali jak również zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania nieruchomości zgodnie z umową. Oznacza to, że firma ANKRA jest upoważniona do gromadzenia danych osobowych dotyczących właścicieli nieruchomości w granicach określonych przez art. 28 RODO.

Wszelkie zgłoszenia związane z przetwarzaniem państwa danych osobowych należy kierować bezpośrednio do podmiotu przetwarzającego dane osobowe tj.

Zarządzanie Nieruchomościami „ANKRA” Krystyna Antkowiak
ul.Targ Drzewny3/7
80-886 Gdańsk,
e-mail; zn.ankra@op.pl z dopiskiem „Dane osobowe”
Tel./fax.(058) 305 68 25, kom: 509755049


Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w RODO, prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.
Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane, co najmniej przez okres przynależności do Wspólnoty Mieszkaniowej nie dłużej niż do czasu przedawnienia roszczeń.
Ponadto pragniemy również potwierdzić prawidłowość statusu wyrażanych zgód. Udzielone zgody oznaczają możliwość otrzymania na dotychczasowych zasadach korespondencji: na podany adres do korespondencji, na adres e-mail,nr telefonu, jak również uprawnienia do kontaktów telefonicznych lub ewentualnej obsługi konta IOK oraz dopasowanej komunikacji z poszczególnymi klientami. Nie zgłoszenie przez Państwa sprzeciwu potwierdza status udzielonych zgód.

Z poważaniem
Zarządzanie Nieruchomościami ANKRA